Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.
Slim Vermogensbeheer-Outlook 2017

Outlook 2017

Welke trends worden leidend in 2017?

 • Belastingverlagingen en meer overheidsbestedingen aan infrastructuur versus meer onzekerheid over Trumps beleid (risico van handelsoorlogen, deportatie van illegale vreemdelingen, onzekerheden over de buitenlandpolitiek);
 • Reflatie kan het economisch herstel in de VS verder bevorderen en een sterkere economische groei in 2017 bij met name binnenlandse activiteiten. Hierbij bestaat het risico dat het economische beleid een recessie in de hand werkt. Echter dit potentiële gevaar zal waarschijnlijk pas in 2018 of 2019 om de hoek komen kijken;
 • Met verkiezingen in drie kwart van de eurozone (o.a. Frankrijk, Duitsland en Nederland) gaan wij een druk campagne- en stembusjaar tegemoet. Dit gaat samen met onzekerheden en sentimenten zoals die ook bij de Brexit voorkwamen;
 • Het Verenigd Koninkrijk zal het formele verzoek om uit de EU te treden moeten indienen;
 • Trump als onzekere (handels)partner;
 • De economische groei in Europa in 2017 wordt enigszins afgeremd door een licht hogere inflatie die de koopkrachtstijging tempert en door politieke onzekerheid;
 • 2017 laat een stijging van de groei voor opkomende economieën zien, maar dit is deels te verklaren doordat Brazilië en Rusland uit een recessie komen;
 • Uitdagende omstandigheden door een stijging van de Amerikaanse rente met (negatieve) gevolgen hiervan op de munten van opkomende landen en door mogelijke maatregelen die Donald Trump neemt op het gebied van vrije handel.

 

Outlook 2017 voor aandelen: bescheiden rendementen verwacht

Op een paar gebeurtenissen na is de volatiliteit op de aandelenmarkten in de afgelopen jaren ongewoon laag. Voor 2017 verwachten wij meer bewegelijkheid. Dit kan betekenen dat de selectie van landen, regio´s en sectoren belangrijker wordt dan de keuze tussen risicovol of risicomijdend beleggen.

De belangrijkste thema’s voor de aandelenmarkten zijn:

 • Dat begin 2017 Amerikaanse aandelen outperformen als gevolg van de belastingverlagingen, betere groei-indicatoren en winstgroei in vergelijking met de zwakke cijfers van de eerste helft van 2016. Vanwege deze laatste factoren verwachten wij niet, gelet op de huidige waarderingen, dat deze outperformance het hele jaar door kan gaan;
 • Dat het stokje later in 2017 wordt overgenomen door Europese en Japanse aandelen (en op enig moment ook door opkomende landen). Een sterkere US dollar werkt hierbij positief uit op de winsten van Europese en Japanse bedrijven. Hierbij gaan wij uit van een situatie dat de overgang van de ene naar de andere regio sterker verloopt naarmate de voorgaande koersstijgingen eveneens sterker waren. Het kan zelfs voorkomen dat een outperformance van Europese en Japanse aandelen pas na enige tijd (van dalende koersen) kan optreden;
 • Dat voor Amerikaanse aandelen na de eerste euforie in 2017 de waarderingen onder druk komen te staan door een stijgende rente en door een stijgende US dollar die druk op de bedrijfswinsten zet. Een andere bedreiging voor Amerikaanse aandelen ontstaat als de markten een signaal van een mogelijke recessie zouden bespeuren of wanneer Trump niet in staat blijkt om de economie verder aan te jagen of wanneer hij een handelsoorlog met China zou beginnen;
 • Dat met een 10-jaars rendement van ruim boven 2% op Amerikaans staatspapier beleggers alternatieven krijgen voor het beleggen in aandelen. Met de lage rentes van de afgelopen jaren zagen wij immers dat bij tijdelijke dipjes in de markt telkens weer geld de aandelenmarkt instroomde van beleggers die elders geen mogelijkheden zagen om rendement te maken;
 • Dat aandelen van bedrijven uit opkomende landen last kunnen ervaren van een sterkere US dollar, oplopende rentes en toenemend protectionisme. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat dit effect voor een deel al in de koersen is verwerkt na de Amerikaanse verkiezingen. Wellicht dat daarom hier zelfs koopkansen kunnen ontstaan.
 • Zoals altijd zijn financiële markten ongeduldig en de koersstijgingen van de afgelopen tijd zijn in feite voorschotten op het rendement over 2017. In het algemeen wordt de aandelenmarkt gekenmerkt door hoge waarderingen (vooral in de VS) en verwachten wij voor 2017 een bescheiden aandelenrendement. Gemiddeld genomen gaan wij uit van een te verwachten rendement op aandelen (combinatie van VS en Europa) inclusief dividendrendement van circa 6% tot 7%. Hogere rendementsvooruitzichten zijn mogelijk ingeval van een verdergaand expansief fiscaal beleid in de VS.

 

Slim Vermogensbeheer - tijdlijn verkiezingen in Europa in 2017.jpg

Outlook 2017 voor rente en valuta: hogere rentes en sterkere US dollar

De voornaamste drijfveren in de ontwikkeling van rentes en valuta´s in 2017 zijn het beleid van de centrale banken in Amerika (FED) en Europa (ECB) en de politieke ontwikkelingen in Europa waar voor 75% van de bevolking van de eurozone verkiezingen worden gehouden.

Voor de FED zal de aandacht met name uitgaan naar de vraag in hoeverre het fiscale expansiebeleid van Trump gaat uitpakken. De neiging van de FED zal zijn om het monetaire beleid te verkrappen op het moment dat de Amerikaanse economie een impuls krijgt door bijvoorbeeld belastingverlagingen. De markten hebben een renteverhoging van 50 basispunten voor zowel 2017 als 2018 al ingeprijsd. Dit komt overeen met de verwachtingen van de FED voor 2017 maar voor 2018 blijven de verwachtingen van beleggers over de renteverhogingen achter bij die van de FED. Het beleid van de ECB zal eveneens van belang zijn voor de markten. Signalen van de ECB later in 2017 over de manier waarop en wanneer een geleidelijke afbouw van de stimuleringsmaatregelen gaat plaatsvinden, kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkelingen van de lange rente.

 • In ons hoofdscenario verwachten wij een Amerikaanse 10-jaarsrente van ongeveer 3% aan het einde van 2017. Optimisme over de groei en een verkrappend beleid van de FED zijn hierbij de drijvende krachten;
 • Voor de Europese 10-jaarsrente denken wij aan 1% tegen het einde van 2017. Uiteraard met als voorwaarde dat de ECB de economie en inflatie sterk genoeg vinden om signalen af te geven over een toekomstige afbouw van de stimuleringsmaatregelen. En met het voorbehoud dat geen sprake is van enige paniek als gevolg van één van de verkiezingen in Europa;
 • Met betrekking tot de euro dollar koers gaan wij uit van 1,02 tegen het einde van het jaar. Alhoewel ook pariteit niet ondenkbeeldig is. Maar deze koers is op lange termijn niet houdbaar behalve in het geval van onverwachte gebeurtenissen zoals een overwinning van Le Pen als Franse president.

 

Outlook 2017 voor bedrijfsobligaties: beperkte potentie

Zoals eerder beschreven zijn de dominante onderwerpen voor 2017 het economische beleid van Trump en de politieke risico´s in Europa. Dit zijn ook voor bedrijfsobligaties bepalende thema´s. Wij voorzien door het oplopen van onder andere de olieprijs ten opzichte van 12 maanden eerder een licht hogere inflatie begin 2017. De piek van de neerwaartse prijsdruk lijkt gepasseerd te zijn.

 • Een stijging van inflatie zal niet problematisch zijn voor de credit spreads van bedrijfsobligaties. Historisch gezien bestaat er een omgekeerde correlatie van 80% tussen credit spreads van hoogrenderende obligaties en inflatie. Stijgende inflatie wordt doorgaans geassocieerd met een aantrekkende economie en gunstige marktomstandigheden. Veel bedrijven die hoogrenderende obligaties hebben uitgegeven, hebben deze tegen vaste rentes uitgegeven. Dit maakt deze bedrijven minder kwetsbaar voor oplopende rentes als gevolg van inflatie;
 • Wij verwachten een default niveau voor 2017 van het gelijke lage niveau van ongeveer 2% over 2016. Dit is in lijn met de verwachtingen van Moody´s en S&P;
 • Om deze reden voorzien wij dat veranderingen in de credit spreads eerder bepaald gaan worden door externe factoren dan door daadwerkelijke default risico´s. Bij belangrijke ontwikkelingen rondom Europese verkiezingen kan door hier slim op in te spelen extra rendement worden gegenereerd.
 • Het opwaarts potentieel van het rendement in het segment hoogrenderende obligaties is beperkt met een huidige credit spread van 4% wat ongeveer 1% onder het langjarig gemiddelde is. Bij een ongewijzigde rente voorzien wij een rendement van 4% voor 2017 in dit segment.

 

Outlook 2017 voor opkomende landen obligaties: wees selectief

 De verwachtingen voor obligaties uitgegeven door opkomende landen worden in 2017 beïnvloed door twee factoren:

 1. Betere groeiverwachtingen voor opkomende landen, maar….
 2. Bedreigingen in de vorm van een stijgende Amerikaanse rente en de negatieve gevolgen van Trumps protectionistische beleidsvoornemens.

Beiden kunnen leiden tot een verzwakking van de lokale munt van de opkomende landen. Om deze reden zijn wij nog meer dan in het verleden voorstander van zeer selectieve keuzes. Opkomende landen kunnen niet langer meer als een homogene groep worden gezien. Het is eerder een palet aan verschillende landen en economieën die elk in hun eigen fase van hun economische cyclus verkeren. Dit neemt niet weg dat een verbetering van de fundamentele uitgangspunten (betere groeiverwachtingen) een basis is voor rendement.

Wij verwachten een rendement in 2017 van 6,9% in lokale valuta voor het segment obligaties van opkomende landen. Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde verwachte rendement van JP Morgan in dit segment. Als gevolg van de toegenomen onzekerheden door de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen bestaat de kans op grotere fluctuaties dan voorheen.

Deze outlook is gebaseerd op Jyske Bank Outlook 2017: close to the top? Aangevuld met JP Morgan “Guide to the Markets”.

Uw beleggingsportefeuilles komend jaar: risico loont

Wij handhaven onze positie om een risico rendement niveau boven neutraal in de portefeuilles te hanteren. Dit geven wij vorm door aandelen te overwegen en rentegevoelige obligaties te onderwegen. Voor de hoogrenderende bedrijfsobligaties houden wij een neutrale weging aan.

Recent is binnen het aandelenblok meer gewicht gegeven aan cyclische aandelen. Met onze keuzes geven wij blijk van onze verwachting dat voorlopig aandelen als beleggingscategorie de stuwende kracht blijft voor het rendement in de portefeuilles. Uitgaande van deze verwachtingen zijn de volgende rendementen per strategie voor de komende 12 maanden te verwachten: Stable ± 4%, Balanced ± 5%, Dynamic ± 6%, Growth ± 7%.

Ons hoofdscenario is nog steeds dat centrale banken stimuleringsmaatregelen blijven nemen zolang dat nodig is en dat de huidige positieve economische ontwikkelingen continueren. Desalniettemin kunnen wij potentiële gebeurtenissen identificeren die voor onrust op de markten kunnen zorgen. Als voorbeeld kan politiek risico in Europa worden genoemd of toekomstige centrale bank besluiten.

Slim Vermogensbeheer - rendementsverwachtingen 2017

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de gekozen benchmark.

Benchmark performances laatste maand en vanaf 1 januari 2016 »

StrategieMaandYTDStrategieMaandYTD
Income0,86%4,33%Dynamic1,85%8,54%
Stable1,17%5,66%Growth2,22%7,70%
Balanced1,48%6,94%Aggressive2,47%10,87%

Hoe hebben wij de benchmark samengesteld?

Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante tracker geselecteerd. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De trackers die wij hebben geselecteerd voor de verschillende beleggingscategorieën zijn »

CategorieSubcategorieBenchmarkTicker
Traditionele
obligaties
BlackRock Euro Government Bond Index FundLP68175646
Hoog rentende
obligaties
Opkomende Markten
(50%)
BlackRock Emerging Markets Government Bond Index FundLP68215445
Bedrijfsobligaties (50%)Lyxor Liquid Euro High Yield BBHYBB.PA
AandelenIshare Core MSCI World
(EUR)
IWDA.AS

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Elke strategie kent een bepaalde verdeling in beleggingscategorieën. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per strategie. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf. Als uw portefeuille een hoger rendement laat zien dan hebben wij het beter gedaan dan de benchmark over de gemeten periode. Als uw portefeuille een lagere rendement laat zien dan hebben wij het slechter gedaan.2

Tags:


Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: